Общи условия за продажба

Общи условия за продажба

I. Основни положения

1. Определения

1.1. Продавач означава СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС ЕООД, ЕИК 207077186, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо Николов 56, ет. 3, офис 20.

1.2. Купувач означава юридическо или физическо лице, което е влязло в търговски отношения с Продавача и/или което има потребителски профил(и) като такова на Интернет сайта на Продавача.

1.3. Потребител означава юридическо или физическо лице, което използва Интернет сайта и/или мобилното приложение на Продавача.

1.4. Страна/страни по Договора и/или Поръчката – това са Продавача и Купувача, поотделно или заедно.

1.5. Поръчка означава поръчка или заявка за доставка на стоки/услуги, изпратена от Купувача до Продавача през Интернет сайта на последния, мобилното приложение на Продавача, по електронна поща или по друг начин и средство за комуникация (включително по телефон) и приета и потвърдена за изпълнение от Продавача. Продавачът не е обвързан с никакви задължения и не носи каквато и да било отговорност спрямо Купувача за изпълнението или доставката на Поръчка, която не е била надлежно получена и/или писмено потвърдена от страна на Продавача. Доставка на стоки/услуги, извършена от Продавача на Купувача, се счита за приета и потвърдена от страна на Продавача поръчка, независимо по какъв начин е направена и дали е била писмено потвърдена от Продавача или не.

1.6. Договор означава писмен рамков договор за доставка на стоки/услуги, сключен между Купувача и Продавача, както и договор за доставка на стоки/услуги в конкретни специфични случаи. Ако между Страните няма подписан рамков или друг договор, като Договор служи подписана от Купувача и Продавача фактура или проформа-фактура, издадена от Продавача.

1.7. Спецификация означава технически данни за стоките/услугите и друга информация, които определят стоките/услугите.

1.8. Стока означава всички продукти и материали описани в съответния Договор и/или Поръчка.

1.9. Услуга означава дейност/и, описана/ни в Договора и/или Поръчката, включващи консултации, обучение, внедряване на технологията, проектиране на плазмени системи  и др.

1.10. Условия означава Общите условия за продажба на стоки/услуги, посочени в настоящия текст и условията, посочени в Договор съгласно т. 1.6 по-горе.

1.11. Сайт означава Интернет сайта на Продавача – www.skylab.bg

1.12. Мобилно приложение означава мобилното приложение на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС.

2. Приложимост

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори и/или Поръчки за продажба до Продавача.

2.2. В случай на противоречие между тези Общи условия и условията, посочени в Договор съгласно т. 1.6 по-горе, се прилагат условията, посочени в Договор.

II. Наличности на стоки

1. Нашите продукти и ценови предложения са валидни, ако са видими на Сайта към момента на поръчката, с изключение на специални предложения, чиито конкретен срок на валидност е посочен на Сайта.

2. Интернет потребителите ни могат да се запознаят с наличността на продукти и на информационната страница на всеки продукт.

3. При поръчка на стока, която се окаже недостъпна, Продавача си запазва правото да анулира поръчката, като информира потребителя. При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, Продавача ще информира интернет потребителя за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете, обявени в сайта.
4. Потребителят може да избере и цялостното отменяне на поръчката си, като уведоми Продавача чрез контактната форма в секция контакти на уеб страницата на Продавача, а именно skylab.bg по телефона или по електронна поща.

III. Как се прави поръчка

1.1 Извършването на поръчка от skylab.bg става по няколко начина:

 • а) Може да се направи поръчка като се създаде потребителски акаунт.
 • б) Може да се направи поръчка без да се създава потребителски акаунт.

1.2 Това става на няколко етапа:

 • потребителят попълва своята кошница с продукти;
 • потребителят избира начина си на доставка;
 • потребителят избира начина си на плащане;
 • потребителят изпраща поръчката си;
 • в края Купувача получава имейл от Продавача който потвърждава поръчката му.
 • потребителят заявява поръчката си по телефона;
 • потребителят заявява поръчката си по електронната поща office@skylab.bg;

2. Продавача си запазва правото да откаже поръчка, ако съществува предходен спор относно плащането или необичайно висок брой поръчки от даден потребител.

IV. Начини на плащане

1. Купувача може да плати с Банков превод.

2. Купувача може да плати с PayPal.

3. Купувача може да плати с Наложен платеж.

4. Купувача може също така да пристъпи към плащането на покупките си чрез код за отстъпка подарък от СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС.

VI. Кодове за отстъпка

1. Продавача може да създава кодове за отстъпка (с определена валидност) и да ги предоставя на потребителите на уеб страницата си. Редът за предоставяне се определя изцяло от Продавача.

2. Купувача ще може да използва един или повече кодове за отстъпка, за да плати цялата или част от поръчката си на Продавача.

3. Възможно е, според размера на поръчката, да се използва цялата сума от кода за отстъпка и да се доплати с друго разплащателно средство, ако е необходимо.

VII. Доставки на Стоки/Услуги

1. Възлагането на доставка става със сключване на писмен договор между Купувача и Продавача или с изпращане на Поръчка от Купувача и приемането й от Продавача.

2. Всяка Стока/Услуга, предоставена от Продавача, отговаря на всички Спецификации, посочени в Договора и/или Поръчката. В случай че такива Спецификации не са посочени, Стоките/Услугите отговарят на стандартните Спецификации за този вид стоки/услуги.

3. Всяка Стока/Услуга, предоставена от Продавача, отговаря на изискванията на българското законодателство за безопасност и екологичност.

4. Промените в националното или европейското законодателство, които касаят Стоките/Услугите, предмет на тези Общи условия, не се прилагат към вече сключените Договори и/или Поръчки.

5. Купувачът няма право да прехвърля свои задължения към Продавача, свързани с Договор и/или Поръчка, към други лица.

6. Продавачът доставя Стоките/Услугите съгласно:

 • а) посочен в Договора и/или Поръчката срок за доставка; или
 • б) договорен между страните график за доставки/изпълнение; или
 • в) срок, посочен в уведомление (или друг документ, материализиращ волеизявление) от Купувача до Продавача, с което се посочва друг срок за доставка (промяна), различен от определените по предходните букви а) и б) или се определя такъв, поради причина, че до този момент срокът за доставка не е бил уточнен.

6.1 Стоките се доставят само и единствено до редовни офиси на ЕКОНТ и СПИДИ на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си. Потребителят може също да избере доставка и на адрес.

7. Ако не е уговорено друго, доставката на Стоки/Услуги ще се извършва през работни дни.

8. Продавачът доставя Стоките/Услугите на мястото за доставка, посочено в Договора и/или Поръчката, ако по друг начин не е договорено друго.

9. По желание на Купувача и съгласие на Продавача Стоките/Услугите могат да бъдат доставени директно на посочено от Купувача юридическо или физическо лице със съответен адрес и лице за контакт. В такъв случай, Купувачът е длъжен да информира всяко физическо лице, чиито данни се получават от Продавача, относно Политиката за поверителност или Общите условия за продажба на Продавача, намираща се на Интернет сайта на последния www.skylab.bg

9.1. Условията за доставки по т. 9 се договарят допълнително между Страните.

9.2. Всички доставки по т. 9 се считат за предаване на Стоките/Услугите към Купувача с всички произтичащи за него задължения и отговорности за Стоките/Услугите, вкл. и за плащането им.

9.3 Закъсненията за доставка не могат да надвишават 30 дни от валидирането на поръчката от Сайта. Потребителят се информира за изпращането на поръчката си автоматично по електронната поща.

10. В случай че доставката е забавена поради форсмажорни обстоятелства, Продавачът уведомява Купувача за това и договарят нов срок за доставка.

10.1 Потребителят, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на Продавача. След това сайтът ще се свърже с потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни се приема, че потребителят е упражнил правото си на отказ.

11. В случай че изпълнението на Договора и/или Поръчката изисква разрешения за внос, износ, лицензи, други разрешителни или съгласието на трети страни, Купувачът е задължен да съдейства.

12. Предаването и приемането на договорените Стоки/Услуги се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Купувача и Продавача. Купувачът се задължава да приеме Стоките/Услугите изцяло или частично (при доставка на части) съгласно договорените срокове по т. 6 или в срок от 3 работни дни след уведомяване от Продавача.

12.1. В случай че Купувачът не приеме или получи Стоките/Услугите в договорените срокове за доставка, приема се, че Продавачът е изпълнил изцяло, точно и навреме своите задължения по Договора, свързани с доставката, и Купувачът не може да предявява възражения или претенции в тази връзка, като за Купувача възникват всички задължения, свързани или произтичащи с извършената доставка на Стоките/Услугите, включително, но не само, и заплащането й.

12.2. В случаи на доставка чрез куриер, товарителницата на последния също удостоверява, че доставката е извършена.

12.3. Купувачът следва да прегледа доставените Стоки/Услуги по време на приемането и да направи всички възражения за количествата и състоянието им. Купувачът носи отговорност за Стоките/Услугите, които са получени на указания от него адрес за получаване, независимо от това кой персонално ги е получил.

12.4. Разпоредбите на предходните т.12 – 12.3 се прилагат съответно и при доставки по реда на т. 9 – 9.2 от настоящия раздел.

13. Купувачът придобива собственост върху Стоките/Услугите от датата на получаването им.

14. Рискът от погиване на Стоките/Услугите преминава върху Купувача от датата на получаването им.

15. Продавачът си запазва правото да поиска сключването на писмен Договор за доставка на Стоки/Услуги, които не са в наличност. В Договора за доставка могат да бъдат определени техническите спецификации, сроковете, цените, начините на плащане и други условия. Продавачът има право да изиска такъв договор и в други специфични случаи. Ако определени клаузи в сключени писмени Договори за доставка на конкретни Стоки/Услуги противоречат на Общите условия и/или на сключен рамков договор, ще се прилагат клаузите в Договорите за доставка на конкретни Стоки/Услуги. За неуредените въпроси в Договорите за доставка на конкретни Стоки/Услуги се прилагат сключеният рамков договор и Общите условия.

VIII. Цени и кредитни линии

1. Цените, показвани на сайта, са посочени в български лева и са с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България.

2. ДДС се прилага по законоустановената ставка в сила към момента на подаване на поръчката. Цените на продуктите, показвани на skylab.bg, не включват куриерските разходи, както и цената на някои опаковки или цената на други незадължителни услуги, записани в Интернет.

3. Показваните цени са цените, определени от търговския отдел на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС, това са максималните препоръчителни цени, които могат да варират в зависимост от търговската политика на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС.

4. Продавачът предоставя на Купувача цени съгласно ценовата си листа, като цените в нея се определят едностранно от Продавача. Продавачът предоставя на Купувача възможност да закупува Стоките/Услугите с определена от Продавача отстъпка от тази ценова листа при достигане на определено (преценено от Продавача) ниво на оборота и в зависимост от бизнес историята между страните (по преценка на Продавача). Цената към Купувача с извадени отстъпки е публикувана в Интернет сайта и Мобилното приложение на Продавача. Тези отстъпки могат да се променят по всяко време едностранно от Продавача.

5. Купувачът може да използва кредитна линия (отложено плащане) при определени условия, определени от Продавача.

6. Ако Купувачът има право на отложено плащане, но плаща авансово, той може да получи допълнителна отстъпка от цената, коeто се уточнява за всеки отделен случай.

7. Продавачът има право да прекрати предоставянето на ценови отстъпки на Купувача и/или достъпа му до Интернет сайта си и Мобилното си приложение, ако Купувачът прави по-нисък от оборота по т. 1.4. от раздел IX от настоящите Общи условия.

8. Срокът за плащане от страна на Купувача е посочен във фактурите, а ако не е посочен, счита се, че е до 7 дни след датата на издаване на фактурата.

9. Продавачът си запазва правото да поиска частично или пълно авансово плащане за Стоки/Услуги, които не са на склад и/или рядко се поръчват (преценката дали Стоките/Услугите се поръчват рядко или не е изцяло на Продавача).

10. В случаи на забава на плащане на някоя фактура, Продавачът има право да намали процентът отстъпка договорен между страните или да спре възможността за поръчки, вкл. и чрез Интернет сайта си и Мобилното си приложение. В тези случаи всички задължения на Купувача към Продавача стават изискуеми, независимо дали е настъпил падежът им.

11. Ако цените с а в чужда валута и плащането се извършва в лева, сумата се изчислява по курс „продава“ в деня на плащането на указаната банка във фактурата или проформа фактурата. Когато има издадена фактура в лева и валутният курс в деня на получаването на сумата в банковата сметка на Продавача се различава с повече от 0.5% от курса в деня на фактуриране, то облагодетелстваната страна дължи на ощетената разликата между двата курса. Претенцията за тази разлика се предявява писмено в 10-дневен срок след получаване на сумата, а плащането на разликата се извършва в 10-дневен срок след предявяване на претенцията.

12. Продавачът може едностранно да променя цените по заварени Поръчки/Договори, когато с акт на държавен орган се променят митнически тарифи, такси, данъци и др., и тази промяна засяга някоя от Страните по Договора.

IX. Условия за партньорство. Права и задължения на Страните

1. Условия за партньорство: За да купува Стоки/Услуги от Продавача, Купувачът трябва да:

1.1. Има действащ рамков договор за партньорство с Продавача.

1.2. Поддържа на постоянна работа квалифициран персонал в областта на Стоките/Услугите, предвидени в сключените Договори.

1.3. Поддържа подходящи обособени търговски площи (физически или в Интернет), където да показва Стоките/Услугите на Продавача.

1.4. Реализира средно месечен оборот за покупки от Продавача над 1500 лева без ДДС за всяко календарно тримесечие поотделно, за всяка група Стоки/Услуги, предвидена в сключения рамков договор.

1.5. Има потребителски профил(и) на Сайта и Мобилното приложение (освен ако Купувачът и Продавачът са се договорили друго). За да отправи искане за създаване на потребителски профил, Купувачът следва да попълни съответната регистрационна форма на Сайта. За повече информация, моля, вижте раздел XVII, т. 5 по-долу.

2. Продавачът може да осигурява на Купувача технически консултации за Стоките/Услугите, условията за което се уточняват допълнително.

3. По възможност, Продавачът ще обучава Купувача за ефективно използване на Стоките/Услугите чрез семинари, които би могъл да организира. Продавачът може да извършва и други обучения на Купувача по допълнително уговорени условия.

4. Продавачът има право да уведоми Купувача, когато възникнат пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на Договора.

5. Купувачът би могъл да получава бонуси за постигане на определени цели по определени програми, чиито условия се определят едностранно от Продавача.

6. Купувачът има право да получава плащания за извършване на пряка или непряка реклама на Стоките/Услугите на Продавача, ако това му е възложено от Продавача. Условията за това се договарят допълнително.

7. Купувачът има право да получава от Продавача техническа информация за Стоките/Услугите (доколкото Продавачът разполага с такава), както и информация за текущия статус на доставките, когато Стоките/Услугите не са в наличност.

8. Купувачът има право при определени условия, предмет на подписан с Продавача писмен анекс или договор, да получи достъп до пълната информация за Стоките/Услугите в Интернет сайта на Продавача, включително, ако е уговорено – и с възможност за изтегляне на тази информация.

9. Купувачът носи отговорност за всички действия/бездействия на всички свързани с негофизически лица – негови служители, представители и други, и те се считат за извършени от самия Купувач.

10. Продавачът може да осигурява на Купувача актуална информация чрез Интернет сайта и Мобилното приложение за:

 • а) цени на определени Стоки/Услуги;
 • б) складови наличности на определени Стоки/Услуги;
 • в) статуса на очакваните Стоки/Услуги, които са в процес на доставка;
 • г) статуса на заявки от Купувача за Стоки/Услуги, които не са били на склад;
 • д) направения от Купувача оборот;
 • е) друга полезна информация.

11. Продавачът може да предостави на Купувача възможности за бързи консултации (по телефон, чат и др.).

X. Отговорност за вреди

1. Никоя от Страните няма да носи отговорност пред другата Страна за косвени или непредвидими вреди.

2. Нищо в тези Общи Условия не ограничава отговорността на Страните за причинени вреди в случаите на умисъл.

3. Продавачът не носи никаква отговорност за вреди, причинени от използването на Стоките/Услугите от Купувача и/или негови клиенти.

4. Страните се съгласяват, че Продавачът доставя Стоките/Услугите от конкретни свои доставчици (освен ако Услугите не се извършват от самия него). Поради тази причина процесите на производство и доставка на тези Стоки/Услуги до самия Продавач са извън контрола на последния. Независимо че Стоките/Услугите по принцип биха могли да бъдат счетени за родово определени по силата на закона, Продавачът не може да осигури същите Стоки/Услуги от производители, дистрибутори и доставчици, различни от тези, с които Продавачът обичайно работи. С оглед на всичко изложено по-горе, Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор или анексите към него (в т.ч. за забавени или неизпълнени доставки на Стоки/Услуги) при настъпване на непреодолима сила и/или случайно събитие (независимо дали засягащо Продавача или негов доставчик), както и при настъпване на други обстоятелства извън контрола на Продавача, като, но не само:

 • прекъсване и/или преструктуриране на веригата на доставки и на самите доставки;
 • забавяне на доставки от страна на производители, дистрибутори и доставчици;
 • липса на складови наличности;
 • намаляване на производството;
 • затваряне на заводи, складове или други подобни обекти;
 • производствени или транспортни аварии;
 • ограничения или затруднения при превоза на Стоки/Услуги.

XI. Прекратяване на Договор и/или Поръчка

1. Продавачът има право да прекрати Договора и/или Поръчката едностранно и без да съблюдава периода на предизвестие, като изпрати на Купувача писмено уведомление за това, ако:

1.1. По отношение на Купувача е открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

1.2. Съществуват други обстоятелства, които дават основателна причина на Продавача да предполага, че изпълнението на Договора/Поръчката е станало невъзможно.

2. Продавачът има право да прекрати доставките към Купувача, ако последният не отговаря на условията за партньорство, описани в Общите условия, или при нарушение на тези условия.

XII. Доказателство за поръчката / плащането:

1. Освен ако не е доказано друго, нашите компютърни записи и тези на нашите доставчици на услуги, поддържани в разумни условия за сигурност, ще представляват доказателство за всички транзакции между Продавача и Купувача. В съответствие с правилата ние архивираме поръчките в надеждна среда. Потребителят има достъп до нея на уебсайта www.skylab.bg в полето „Моят профил“. Във всеки случай, СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС препоръчва на потребителя да запази имейла за потвърждаване на поръчката му.

XIII. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/И

1. Право на връщане на Стока, закупена от физически магазини (търговски представители на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС)
1.2. Продавача дава правото на 30-дневен срок за връщане на всички свои потребители, закупили стоки, при следните условия:

 • Връщане на продукта в срок от 30 дни;
 • С представяне на доказателство че сте платили;
 • Продуктът трябва да е в търговски вид със запазени етикети.
 • Купувача получава заплатената за стоката сума на посочена от него банкова сметка.

2. Продавача запазва правото си да откаже връщане, ако се установи злоупотреба.
2.1. Като злоупотреба можем да класифицираме:

 • Последователно връщане на един и същ продукт в 30-дневен срок в рамките на 2 и повече месеца.
 • Връщането на стока/и над 1500 лв. Тези случаи могат да бъдат разглеждани от комисия, съставена от представители на екипа на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС.
 • Закупуване, използване и връщане на продукт на стойност над 120 лв в 30-дневен срок по-често от 3 пъти в годината.
 • Използване на повече от един код за отстъпка от един и същ клиент с цел злоупотреба по смисъла, описан в горните точки.
 • Умишлено скъсване или нараняване на стока/и.
 • Несъответствие на продукт и документ доказващ извършено плащане.
 • Всички останали случаи, които СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ.

3. Стоки, които не подлежат на връщане, независимо, че са неупотребявани, са Стоки, произведени според изискванията на потребителя или ясно персонализирани по негово искане;

4. При установена злоупотреба имаме правото да изтрием съответния профил на клиент от базата ни данни.

5. Как да упражнявате правото си на отказ от покупка на стока от www.skylab.bg

5.1. Купувача се вписва с потребителското си име и парола в уеб страницата на Продавача и отива в секция „Моите поръчки“, „Връщане на продукт“, за да получи номер за връщане и за да опише причината за връщането.

5.2. Купувача може да уведоми СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС за решението си за отказ от Поръчката чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление на следната електронна поща: office@skylab.bg

5.3. Купувача може да уведоми СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС за решението си за отказ от договора чрез телефонно обаждане.

5.4. Купувача може да използва формуляра за връщане на стока/и, който може да изтегли от уеб страницата на Продавача като натисне на „Моите поръчки“ -> „Формуляр за връщане“, и да го изпрати на следния адрес: гр. Пловдив, 4000, ул. Капитан Райчи Николов 56, ТЦ ГРАНД, ет.3 офис 20.

6. Купувача трябва да върне стоката на следния адрес: гр. Пловдив, офис на ЕКОНТ ГЕРБЕРА, за СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС ЕООД.

7. В случай на връщане Купувача ще трябва да опакова внимателно продукта и да приложи към него информация за покупката.

7.1. Купувача трябва да избере начина на връщане на стоката – чрез ЕКОНТ или СПИДИ.

7.2. Продавача не поема разходите по връщането на продуктите и не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта на посочения за връщане адрес.

7.3. За по голяма сигурност се препоръчва на Купувача да използва куриерската фирма, която е доставила продуктите.

7.4. Всички разходи и рискове, свързани с връщането на стоката, са отговорност и задължение на Купувача.

7.5. Само стоката, върната в пълен комплект, в отлично търговско и техническо състояние и с информация за доставката, ще бъде приета. В противен случай връщането ще се счита за несъответстващо на условията за връщане и няма да бъде възстановено от Продавача.

7.6. В случай че Купувача спази описаната по-горе процедура за връщане, възстановяването на платената сума се извършва в рамките на 7 дни (по банков път) от получаването на стоката от Продавача.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

XIV. Писмена форма и език на документите

1. Договори са валидни, само ако са представени в писмен вид и ако са подписани от Страните.

2. Договорът и/или Поръчката се изготвят на български и/или английски език. В случай че Договорът е изготвен на български и английски език, при различие или спор при тълкуването се прилага българският текст. Това се прилага също за всички анекси и други документи, отнасящи се до Договора и/или Поръчката.

XV. Уверения и гаранции

1. Всяка от Страните по Договора и/или Поръчката уверява и гарантира, че има пълното право, пълномощие и власт да изпълни задълженията си по Договора и/или Поръчката и тези Общи условия и че лицето, което изпълнява Договора и/или Поръчката, има правото да подпише Договора и/или Поръчката от името на тази Страна.

XVI. Прилагане на клаузи

Ако някоя от клаузите на Договора или тези Условия не бъде приложена или прилагането й не бъде поискано в който и да е момент, това няма да се счита за отказване от тази клауза и няма да влияе върху валидността на Договора или тези Условия, нито на част от тях, или върху правото на всяка от Страните да прилага всяка от клаузите.

XVII. Делимост

В случай че някоя от клаузите на Договора и/или Поръчката и/или тези Общи условия по каквато и да било причина бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да било отношение, тази невалидност, незаконност или неприложимост няма да засегне другите клаузи на Договора и/или Поръчката и/или тези Общи условия.

XVIII. Условия за използване на Интернет сайта и Мобилното приложение на Продавача

1. Основни положения

Използването на Сайта и Мобилното приложение се урежда от условия за използване, описани тук.

Ако използвате Сайта и Мобилното приложение, вие приемате тези условия без ограничения. Ако не приемате условията, не използвайте Сайта и Мобилното приложение.

Съдържанието в Сайта и Мобилното приложение (което по-долу се нарича „Съдържание“) е собственост на СКАЙЛАБ ИНДЪСТРИС ЕООД, както и на други организации и лица, включително дизайна, текстовете и изображенията, но не само те.

Цялото съдържание на Сайта и Мобилното приложение е предмет на авторско право съгласно Закона за авторското право и сродните му права, освен ако писмено не е упоменато друго.

Използването на Съдържанието на Сайта и Мобилното приложение или някакви части от него е забранено, освен по определените начини в настоящите Общи условия.

Всички термини, имена на компании, Стоки/Услуги и други могат да са запазени търговски марки и/или търговски наименования на съответните им собственици.

Правото за достъп до Сайта и Мобилното приложение не дава основание за предоставяне на лиценз или други права за ползване на никоя марка по никакъв начин, без писмено разрешение.

2. Права и ограничения за използване на Сайта и Мобилното приложение

2.1. Когато използва Сайта и Мобилното приложение Купувачът:

 • Има право да зарежда, записва или отпечатва част от Съдържанието, като запазва всички наименования и надписи, които са свързани с авторски или други права за собственост върху това съдържание;
 • Няма право да използва и/или разпространява каквито и да е изображения от Сайта и Мобилното приложение, както и Съдържанието, без писмено разрешение;
 • Няма право да копира Съдържанието или целия Сайт и Мобилното приложение, освен по описания по-горе начин, нито да редактира, предава, разпространява, възпроизвежда, публикува, дава под наем, създава други материали на основата на Сайта и Мобилното приложение, както и да прехвърля, продава или използва Съдържанието или Сайта и Мобилното приложение, да го използва за каквато и да е търговска или публична дейност, или каквото и да е друго действие без писмено съгласие на Продавача;
 • Няма право да използва Съдържанието, Сайта и Мобилното приложение за изпращане на материали, съдържанието на които е заплашително, противозаконно, невярно, подстрекаващо, оскърбително, подвеждащо, малтретиращо, клеветящо, позорящо, религиозно, неприлично, порнографско, или други материали, които водят към поведение, което може да се смята за престъпление или да води до наказателна или гражданска отговорност, или може по друг начин да наруши добрите нрави и/или закона;
 • Няма право да използва Съдържанието, Сайта и мобилното приложение за рекламни цели без писмено разрешение на Продавача.

2.2. Продавачът има право да прекрати пълния или частичен достъп до Сайта и Мобилното приложение за всички или определени групи Стоки/Услуги след предварително писмено уведомяване на Купувача, ако:

 • Купувачът не отговаря на условията за партньорство, описани в Общите условия, или при нарушение на тези условия;
 • Купувачът претоварва Сайта и Мобилното приложение и нарушава работата им и достъпа на други потребители.

3. Отговорности

Купувачът използва Сайта и Мобилното приложение само на своя отговорност. Сайтът, Мобилното приложение, служителите, свързани с тях, или трети страни, които са свързани със създаването и поддържането им, не носят никаква отговорност за преки, косвени, или всякакви други щети, породени от използването на Сайта и Мобилното приложение или свързани с тях. Ако Сайтът и Мобилното приложение съдържат препратки към други сайтове, Продавачът не носи отговорност за тяхното съдържание, защитата на личната информация и сигурността на тези сайтове.

Съдържанието на Сайта и Мобилното приложение няма гаранции за актуалност, липса на грешки и достъпност.

Действителните Стоки/Услуги може да се различават от показаните на изображенията.

Потребителят единствено е отговорен за това как използва и разбира информацията в Сайта и Мобилното приложение.

Продавачът е в правото си да променя Съдържанието на Сайта и Мобилното приложение, вкл. цени, параметри на Стоки/Услуги и всичко останало, без да уведомява предварително за това.

По никакъв начин Продавачът не гарантира достъп и безпроблемна работа на Сайта и Мобилното приложение.

4. Защита на личните данни

Всяка лична информация, която е отразена в Сайта и Мобилното приложение или изпратена към него, ще бъде използвана според правилата за защита на личната информация.

5. Регистрация

5.1. Първоначално искане за създаване на потребителски профил на Купувач на Сайта за целите по раздел IX, т. 1.5. по-горе може да се направи като се натисне линка (връзката) „Моят Акаунт” в лентата на главното меню на сайта, въвежда се електроннта поща и се подава заявка за регистрация. Купувача ще получи имейл за настройка на паролата си. След активиране на потребителския профил, регистрираният търговец (Купувач) може да прави поръчки като използва функционалностите на Сайта. Потребителските профили на сайта се управляват/използват от Купувача и съдържат лични данни на определени физически лица, свързани с Купувача (негови служители, представители и/или други). Достъпът до Мобилното приложение на Продавача става с потребителския профил на Сайта.

5.2. Купувачът може да прекрати потребителски профил в Сайта и Мобилното приложение по всяко време.

Прекратяването на потребителски профил означава, че чрез него вече не могат да се правят/получават изявления (в това число не могат да се правят Поръчки), но определена информация за извършените Поръчки и други изявления остава налична за Продавача за счетоводни цели, както и с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При прекратяването на потребителския профил на Купувач, Продавачът има право да прекрати и част от или всички други потребителски профили към този потребителски профил.

XIX. Компетентна юрисдикция

1. Договорите и/или Поръчките, както и използването на Сайта и Мобилното приложение се регулират изключително от българското право.

2. Всякакви спорове, произтичащи от изпълнението на Договора и/или Поръчката и/или използването на Сайта и Мобилното приложение, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в гр. София.

XX. Промяна на Общите условия

Общите условия са публикувани на Сайта на Продавача, който си запазва правото едностранно да ги променя чрез актуализация на настоящия документ, като би могъл да уведоми за промените чрез съответно съобщение на своя Сайт и Мобилното приложение (ако това е направено, това ще се счита за писмено съобщаване/предизвестие за промените). Задължение на Потребителя и/или Купувача е редовно да следи за промени в Общите условия и да се запознае с актуалните Общи условия.

Преходни и заключителни разпоредби

1. Считано от датата, посочена в следващата точка, сключеното между Продавача и Купувача Споразумение за обработка на лични данни и/или други договори/споразумения относно обработването на лични данни се прекратяват, като отношенията между Страните по тези въпроси се уреждат от настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Продавача.

2. Датата на последна актуализация (влизане в сила на последни изменения/допълнения) на настоящите Общи условия е 24.02.2024 г. Измененията в настоящите Общи условия, направени с актуализацията им по предходното изречение, ще се прилагат за всички заварени и нови отношения.

Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за използването на нашия сайт с нашите партньори в социалните медии, рекламата и анализа. View more
Cookies settings
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Кои сме ние

Нашата уеб страница е: https://skylab.bg

А.   Въведение

 1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с личната ви информация.
 2. Съгласието за използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:
 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферала, продължителността на посещението, изгледите на страниците и навигационните пътеки към уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, например вашия имейл уебсайт.
 4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. Например вашето име, снимки на профили, пол, рожден ден, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта.
 5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и / или бюлетини.
 6. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате или транзакция, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.
 8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение да я публикуваме в интернет.
 9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

В. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:
 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас
 3. Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт
 4. Изпращаме ви стоки, закупени чрез нашия уебсайт
 5. Доставка на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
 6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събиране на плащания от вас.
 7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения
 8. Изпращане на имейл известия, които сте поискали специално.
 9. Изпращаме ви нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 10. Изпращаме ви маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес.
 11. Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители.
 12. Справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с нашия уебсайт
 13. Запазване на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами.
 14. Проверка на спазването на условията и реда, регулиращи използването на нашия уебсайт.
 15. Други приложения.
 • Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.
 • Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.
 • Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за техния директен маркетинг или на която и да е трета страна.

Г. Разгласяване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация: 1. доколкото ни се изисква от закона по закон; 2. във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства; 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на риска); 4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и 5. на всяко лице, за което ние основателно вярваме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация. С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Д. Международни трансфери на данни

1. Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с настоящата политика. 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия. 3. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или предоставяте за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна, чрез интернет, по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други лица. 4. Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел Д.

Е. Запазване на лична информация

1. В този раздел Е са изложени нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация. 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, не се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели. 3. Независимо от другите разпоредби на настоящия раздел Е, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: а. до степента, в която се изисква от нас по закон; б. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; и в. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

Ж. Сигурност на личните ви данни

1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личната ви информация. 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри. 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от технология за криптиране. 4. Признавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. 5. Вие носите отговорност за запазване на поверителна паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; по никакъв повод няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влизате в нашия уебсайт).

З. Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

И. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното: 1. плащането на такса 2. предоставянето на подходящи доказателства за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено приемаме фотокопие на вашия паспорт, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на сметката за комунални услуги, показваща данни които удостоверяват вашата самоличност). Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели (това става като изпратите електронно съобщение до нашия имейл адрес от имейл адреса с който сте регистрирани в нашата уеб страница). На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Й. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките за поверителност, информацията и практиките на трети страни.

К. Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни дали личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Л. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки, или „временни“ бисквитки: постоянната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената й дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; временната бисквитка, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките. Ние използваме само временни бисквитки (за сесия) / постоянни бисквитки на нашия уебсайт. 1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу: а. използваме Google Analytics,Adwords и Facebook Pixel на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител, посещава уебсайта / проследяват потребители, докато навигират в уебсайта / дават възможност за използване на кошница за пазаруване в уебсайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализиране на използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализиране на уебсайта за всеки потребител / целеви реклами, които могат да бъдат от особен интерес за конкретни потребители / описване на цел (и); 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например: а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“; б. в Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметка „Приемане на бисквитки от сайтове“; и в. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтове от настройка на всякакви данни “В заглавието„ Бисквитки “. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. 3. Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър – например: а. в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файлове с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835); б. в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за история“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и в. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитки и друг сайт и плъгин данни “, преди да кликнете върху„ Изчистване на данните за сърфиране “. 4. Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Последна актуализация: 18.11.2022 г.
Save settings