skylab industries

Добре дошли във фондация SKYLAB

Фондация SKAYLAB е независимо юридическо лице с нестопанска цел. Фондацията е доброволно
създадена, независима, самоуправляваща се организация и не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност.
Тя е основана от Петър Йовчев и има за цел да развива създаването, производството и внедряването на иновационни
проекти в областта на нанотехнологиите. Да създава и подпомага провеждането на научни изследвания в областта на нано
технологиите целящи оптимизиране на жизнения статус на хората. Да интегрира нано технологиите в различни отрасли като:
енергетика, медицина, селско стопанство, индустрия и производство на материали. Да разработва образователни
програми и семинари, които да информират и обучават хората относно нано технологията.

ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ ФОНДАЦИЯ SKYLAB?

През годините нано технологията се разви и превърна в ключова научна и технологична област. Тя предлага невиждани възможности за подобряване на енергийната ефективност, медицинските грижи, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, информационните технологии, производството на материали и опазването на околната среда.

Фондацията „SKYLAB“ има за цел да промени света, като внедри нанотехнологиите във всяка от тези сфери. Ние събираме експерти от различни дисциплини, насочени към изследване и иновации, и ги подкрепяме в техните проекти и инициативи. Работим с университети, научни институти, компании и обществени организации, за да създадем синергия и ускорим развитието и внедряването на нанотехнологиите.

Чрез използване на нашата експертиза и сътрудничество с партньори от цял свят, създаваме иновативни продукти, процеси и решения, които подобряват живота на хората и опазват околната среда. Нашата фондация работи в тясно сътрудничество с индустриални и академични партньори, за да превърне нашите научни открития в реалност и да ги внедрява в практически приложения.

Нашата цел е да бъдем водещи в превръщането на нано технологиите в иновационни и устойчиви решения, които дават отговор на глобални предизвикателства и подобряват качеството на живот. Чрез нашата работа в областта на изследванията, разработката, образованието и информирането, ние се стремим да вдъхновим и насърчим усилията за промяна и напредък.

Заедно можем да създадем по-добро бъдеще, където иновациите променят света и подобряват живота на хората и планетата.

Какви нано технологии разработваме?

Фондация SKYLAB разработва нано частици, които нарича (GANS). GANS е абревиатура, която означава „Gas in a Nano Solid State“. Това е форма на материя, която се състои от наночастици, произведени чрез специален процес на електролиза и обработка на вода. Тези наночастици имат различен химически състав и могат да бъдат използвани за различни приложения в много области. GANS материалите са много специални поради техните уникални свойства и функциониране. Те съдържат много малки частици с размер от 1 до 100 нанометра, които имат различни електрически и магнитни свойства. Едно от най-интересните свойства на GANS материалите е, че те могат да създават плазмено поле около себе си. Това плазмено поле се състои от заредени частици, които взаимодействат с околната среда и могат да имат много различни ефекти.
Тези ефекти са основата на много от приложенията на GANS материалите. Например, когато GANS материалите се използват за лечение на заболявания, те могат да подобрят кръвообращението и да стимулират имунната система. Когато се използват за растително отглеждане, те могат да подобрят растежа и да предпазят растенията от болести.
Тъй като GANS материалите създават плазмено поле, те могат да взаимодействат и с други материали, като например с вода, метали или полимерни материали. Това им позволява да имат много различни приложения в различни области на науката и инженерството.
GANS може да се произведе от различни материали, като метали, минерали и растения, и може да има различни свойства в зависимост от състава си. Тези наночастици се считат за полезни за здравето и ефективни за лечение на различни заболявания, поради техните енергийни и квантови свойства.

Каква би била ползата от използването на GANS нано частици в бъдещето?

gans nano solar panels

Използването на GANS нано частици може да има множество предимства в бъдещето. Едно от тези предимства е свързано с енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Например, нано частиците могат да се използват за увеличаване на ефективността на соларните панели, което би могло да доведе до по-ефективно и по-евтино производство на електроенергия.

gans nano doctor

GANS нано частиците могат да бъдат използвани и в медицината. Например, те могат да се използват за лечение на различни заболявания и насърчаване на здравословен растеж на клетките. GANS може да се приложи и за производството на лекарства и медицински изделия.

gans nano agriculture

Използването на GANS в селското стопанство може да има няколко потенциални ползи. Например, може да се използва за подобряване на качеството на почвата и увеличаване на реколтата, като се добавя към водата за поливане или като се разпръсква директно върху почвата. Освен това може да се използва и за премахване на вредители и заболявания на растенията, като се направят специални формули с определени нано частици материали.

gans nano food

Също така, GANS нано частиците могат да се използват и за подобряване на качеството на хранителните продукти. Например, може да се добавят към водата за напояване на растенията, което ще доведе до по-добра абсорбция на хранителните вещества и по-добро развитие на растенията. Това от своя страна може да доведе до по-качествени хранителни продукти с по-добър вкус и по-добра хранителна стойност.

gansnanomanufacturing

Друга област, в която GANS нано частиците могат да имат значително приложение в промишлеността и технологичната област. Например, те могат да се използват за производството на по-здрави и издръжливи материали за използване в автомобилната промишленост, летателната промишленост и др.

Освен тези приложения, GANS нано частиците могат да имат и други приложения в различни области на живота, като пречистването на вода, подобряване на качеството на въздуха, изработване на по-ефективни батерии и много други. В крайна сметка, потенциалът на тези нано частици е все още предмет на изследвания, и има вероятност да се открият нови и вълнуващи начини за използването им в бъдеще!

ЕНЕРГЕТИКА

Към момента ежедневната консумация на електричество варира в зависимост от региона, използваните технологии и енергийните източници. Някои форми на производство на енергия, като въглища и нефт имат по-ниска ефективност, тъй като големи количества енергия се загубват като отпадъци или топлина. Въпреки усилията за енергийна ефективност, значителна част от енергията, която се произвежда, се загубва в процеса на пренос и използване.
Интегрирането на GANS нано технологията може да има няколко ползи в областта на енергетиката. Например ако използваме GANS материали в соларните панели можем да подобрим енергийния им изход и ефективността, като по-голяма част от събираната слънчева енергия се преобразува в електричество. Също така използването на GANS материали в батериите може да увеличи техния капацитет за съхранение на енергия и да намали загубата при пренос и използване.
Това би означавало, че по-малко енергия би била загубена в процеса на производство, пренос и използване на електричество, което в крайна сметка би довело до по-голяма енергийна ефективност. Такъв напредък би имал положителен ефект върху околната среда, като се намалява емисията на вредни газове и енергийната зависимост от неустойчиви източници на енергия.
Въпреки това, е важно да се има предвид, че GANS нано технологията все още се изследва и разработва, и нейната пълна интеграция в енергетиката може да отнеме време. Потенциал за подобряване на енергийната ефективност и оптимизиране на енергийните системи чрез използване на GANS материали е огромен.
new medicine

МЕДИЦИНА

Към момента, медицината играе решаваща роля в предоставянето на медицински грижи и лечение на пациенти. Използваните методи и технологии включват лекарства, медицински инструменти, диагностични тестове, медицински процедури и операции. Въпреки значителния напредък в медицината все още съществуват предизвикателства, като например нежелани ефекти от лекарства, сложност на диагностика, липса на ефективно лечение за някои заболявания и затруднен достъп до медицински грижи.
Интегрирането на GANS нано технологията в медицината може да донесе различни ползи. Например, разработването на нови лекарства с използването на GANS материали може да доведе до по-ефективни и по-сигурни терапии. GANS материалите могат да бъдат използвани за доставка на лекарствени вещества в тялото, за подобряване на тяхната постоянност и целенасоченост.
Също така, GANS нано технологията може да бъде използвана за разработване на по-добри диагностични методи. Например, създаването на сензори и биосензори с използване на GANS материали може да даде възможност за по-бързо и по-точно откриване на заболявания и патологични състояния.
Освен това, GANS нано технологията може да бъде използвана за подобряване на хирургичните процедури. Например, създаването на иновативни инструменти с GANS материали може да позволи по-прецизни и по-малко инвазивни операции, което може да намали риска от усложнения и заболявания след операцията.
Интегрирането на GANS нано технологията в медицината може също така да подобри индивидуалните медицински грижи. Например създаването на персонализирани терапии и лечебни режими с използване на GANS материали може да доведе до по-ефективно и по-бързо възстановяване на пациентите.
Всички тези иновации и подобрения в медицината благодарение на GANS нано технологията могат да допринесат за по-добро здравеопазване, по-ефективно лечение, по-бързо възстановяване и подобрено качество на живот за хората.
nano agriculture

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Към момента селското стопанство е от съществено значение за предоставянето на храна и снабдяването с необходимите суровини за нашето ежедневно хранене. Използваните методи включват обработка на почвата, засаждане на растения, отглеждане на животни и използване на пестициди и химикали за контрол на болести и вредители. Въпреки значителния напредък в селското стопанство все още съществуват предизвикателства, като например устойчивост на болести, намаляващи природни ресурси и въздействие върху околната среда.
Интегрирането на GANS нано технологията в селското стопанство може да донесе различни ползи. Например използването на GANS материали в селското стопанство може да подобри растежа и устойчивостта на растенията, като им предоставя необходимите минерали и хранителни вещества в оптимални количества. Това може да доведе до по-високи добиви и по-качествени селскостопански продукти.
Освен това GANS нано технологията може да се използва за борба с болести и вредители в селското стопанство. Създаването на специфични нано частици, които имат антибактериални или противогъбични свойства може да намали необходимостта от използването на химикали и пестициди. Това може да бъде полезно както за околната среда така и за здравето на хората.
Интегрирането на GANS нано технологията в селското стопанство може също така да подобри устойчивостта на почвата и намали негативното въздействие върху околната среда. GANS материалите могат да бъдат използвани за обработка на почвата и подобряване на нейната структура и плодородие. Това може да предотврати ерозията на почвата и загубата на хранителни вещества, което е от съществено значение за устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план.
Нано частиците приложени в селското стопанство могат да подобрят ефективността, продуктивността и устойчивостта на производството на храна. Това може да доведе до по-голяма снабденост с хранителни продукти, по-добра качествена храна и по-устойчива селскостопанска система.

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранително-вкусовата промишленост има голямо значение за задоволяването на ежедневните нужди от храна и предлагането на разнообразни хранителни продукти. Тя включва производство, обработка и опаковане на храни, както и разработване на нови вкусове, текстури и добавки.
Едно от големите предизвикателства, пред които е изправена хранително-вкусовата промишленост е да задоволи разнообразните вкусови предпочитания и хранителни изисквания на потребителите. Също така се стреми да подобри съхранението и трайността на храните, да оптимизира производствените процеси и да осигури безопасност и качество на храните.
Интегрирането на GANS нано технологията в хранително-вкусовата промишленост може да има няколко ползи. Една от тях е подобряване на вкуса и аромата на храните чрез използването на специфични нано частици. Това може да се постигне чрез добавяне на оптимални количества от различни нано частици, които подобряват вкуса и аромата на храните.
Освен това GANS нано технологията може да се използва за подобряване на съхранението и трайността на храните. Нано материалите, като например сребърни, медни или златни GANS нано частици могат да имат антимикробно и антиоксидантно действие, което може да помогне за удължаване на срока на годност на хранителните продукти и намаляване на разстройствата и загубата на храна.
Интегрирането на нано технологията в хранително-вкусовата промишленост може също така да доведе до по-ефективни и иновативни производствени процеси. Например използването на GANS материали може да подобри ефективността на опаковането на храни, защитата им от влага и светлина и запазването на тяхната свежест и качество.
Така че, интегрирането на GANS нано технологията в хранително-вкусовата промишленост може да подобри вкуса, аромата, съхранението и производствените процеси на хранителните продукти, което в крайна сметка ще допринесе за по-добро качество на предлаганите храни и удовлетворение на нуждите на потребителите.
gans manufacturing

ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ

Производството на материали е от съществено значение за различни отрасли и сектори, като промишлеността, строителството, енергетиката и много други. В момента производството на материали е доста ефективно и се основава на различни процеси и технологии.

Интегрирането на нано технологията в производството на материали може да доведе до значителни подобрения в ефективността и качеството на процесите.

Подобрена материална ефективност: GANS материалите се отличават с висока плътност и способност да създават компактни структури. Това може да доведе до по-ефективно използване на суровините при производството на материали и по-малко отпадъци.

Подобрена механична издръжливост: Нано структурите включително GANS материалите могат да предоставят по-висока механична издръжливост на материалите. Това означава, че произведените материали ще бъдат по-устойчиви на напрежение, счупване и износване.

Подобрена функционалност: Нано технологията позволява интегрирането на функционални свойства в материалите. Например GANS материали могат да имат специфични електрически, топлинни или оптични свойства, които ги правят подходящи за различни приложения.

По-бързи производствени процеси: Нано технологията може да ускори производствените процеси и да намали времето за обработка на материалите. Това води до по-голяма производителност и икономичност.

Подобрена качествена контрол: Нано сензорите и нано аналитичните методи могат да предоставят по-прецизен контрол върху качеството на произведените материали. Това води до по-ниски нива на дефекти и отхвърляния на продукцията.

По-устойчиво производство: Нано технологията може да помогне за намаляване на неблагоприятните екологични ефекти от производството на материали, като намаляване на енергийната консумация, водния разход и емисиите на отпадъци.

Това са само някои от възможностите, които нано технологията може да донесе в производството на материали. Те биха могли да подобрят ефективността, качеството и устойчивостта на производството и да откроят нови възможности за развитие в различни отрасли.

Защо събираме дарения?

Изследователската дейност е важен и неотменим елемент за постигане на прогрес и иновации. Тя обаче е много скъпа и изисква значителни ежедневни средства, които покриват разходи за лабораторно оборудване, материали, научни изследвания и технически екипи. Без финансова подкрепа, тези изследвания биха били невъзможни да се осъществят и нашият потенциал за откриване на нови знания и технологии би бил ограничен. Вашата щедрост и дарение ще ни помогнат да продължим нашата изследователска работа и да се движим напред към бъдещи иновации, които ще имат положително въздействие върху обществото и света като цяло.
За да продължим да разработваме и подобряваме GANS нано технологиите са необходими финансови ресурси. Събирането на средства от хората ни позволява да извършваме научни изследвания, тествания и иновации, които ще ни помогнат да разширим възможностите и приложенията на тези технологии.
За да достигнем до широката общественост и да предоставим на хората достъп до продуктите базирани на GANS нано технологията са необходими инвестиции в производствените процеси и логистиката. Събрани средства ще ни позволят да разширим капацитета на производство, да подобрим качеството на продуктите и да ги разпространим по-широко.
Чрез събирането на пари от хората ние можем да осигурим образователни и информационни кампании, които да разкрият потенциала и предимствата на GANS нано технологиите. Информираните хора ще могат да вземат по-добри решения, да използват продуктите правилно и да получат максимална полза от тях.

За да разширим приложенията на GANS нано технологиите и да ги внедрим в различни отрасли ни е необходимо партньорство със специалисти, учени и институции. Събраните средства ще ни помогнат да финансираме такива сътрудничества и да изградим ценни партньорства за развитие и изследване.

Дари и помогни на всички!

Какво получаваш когато даряваш?

Хората, които помагат с дарения за нашата фондация имат няколко ползи от това:

Усещането за принос: Дарявайки за нашата фондация хората имат възможността да участват активно в подкрепата на важни обществени промени и да направят реална разлика в живота, който се стараем да променим.

Духовен подтик и вътрешно изменение: Дарителите ни помагат да реализираме проекти и програми, които имат значителен положителен ефект в областите, в които работим. Техният принос допринася за промяна и подобрение на живота на множество хора.

Благодарност и признание: Като фондация ценим и признаваме важността на дарителите ни. Предоставяме благодарност и признание на тези, които подкрепят нашата мисия и допринасят за постигането на нашите цели.

Прозрачност и отчетност: Ние се стремим да бъдем прозрачни и отчетливи във всички аспекти на нашата дейност. Дарителите получават информация и периодични отчети за това как се използват средствата, които ни са предоставени, и какви постижения сме постигнали.

Участие и комуникация: Дарителите са включени в нашата общност и имат възможността да споделят своите идеи, предложения и притеснения. Те могат да се включат в събития, дискусии и активности, свързани с нашата работа.

Ние ценим и уважаваме всеки дарителски жест и се стремим да осигурим, че тези, които помагат, се чувстват оценени и вдъхновени от техния принос.

Уважаеми приятели,

с гордост и вдъхновение съобщаваме, че стоим на прага на нещо велико! Нашата мисия е да направим света по-добро място за всички и знаем, че заедно можем да постигнем големи промени. Затова се обръщаме към вас с призив – помогнете ни да направим промяната в живота на милиони хора!

Фондацията ни е посветена на изследването и развитието на GANS нано технологията и това, което можем да постигнем с нея е невероятно. С тези иновативни частици имаме потенциала да преобразим медицината, енергетиката, селското стопанство, производството на материали и още много други сфери от живота.

Вие сте ключът към успеха ни! С вашата щедрост и подкрепа, можем да ускорим изследванията си и да разширим приложението на GANS технологията в различни отрасли. Всеки дарителски принос играе ролята на катализатор за промяната, която искаме да видим в света.

Вие сте носителите на нашата визия за по-здравословно, по-устойчиво и по-благополучно бъдеще. С вашата подкрепа можем да разработим иновативни решения за здравеопазване, които ще помогнат на милиони хора да преодолеят болести и страдания. Можем да трансформираме енергийния сектор, като използваме чисти и ефективни източници на енергия, които ще намалят натоварването върху околната среда.

С вашата подкрепа можем да иновираме в селското стопанство и производството на храни, като предоставим по-ефективни и устойчиви методи на земеделците. Можем да изградим нови материали, които ще променят начина, по който създаваме и използваме предметите около нас.

Нашата работа е обвързана с вас. Всяко ваше дарение е инвестиция в бъдещето и в идеите, които се превръщат в реалност. Нека заедно променим света, като подкрепим иновациите и научните изследвания, които носят надежда и прогрес.

Дарете днес и станете съмишленици в нашата мисия! Всяко дарение има значение и всяка сума е принос за нашата работа. Нека творим промяната, която светът търси. Вярваме в силата на сътрудничеството и във вашата готовност да се включите в нашия стремеж да направим света по-добър и по-светъл.

Благодарим ви, че сте наши партньори в това невероятно пътешествие. Само заедно можем да променим света!

Помогнете ни да променим света заедно!

Вашата подкрепа е от съществено значение за нашата фондация и за реализирането на нашата важна мисия. С вашия дарителски принос можем да постигнем реален и значим прогрес в области като здравеопазване, образование, опазване на околната среда и подпомагане на тези, които се нуждаят. Всяко едно дарение има значение и създава разлика. Нека сътворим промяната, която искаме да видим в света. Дарете сега и бъдете част от тази вдъхновяваща промяна!

Може да направите дарение чрез:

Банков превод

Име на бенефициента: СКАЙЛАБ Фондация

ЕИК: 207444586, БЪЛГАРИЯ, ПК4000, гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо Николов 56 – ТЦ ГРАНД, етаж 3, офис 20

Име на банката: УниКредит Булбанк АД

Account Name/Титуляр: СКАЙЛАБ Фондация

Account Number/IBAN: BG07UNCR70001525370049

BIC/SWIFT: UNCRBGSF

*Дарените средства не се възстановяват

Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за използването на нашия сайт с нашите партньори в социалните медии, рекламата и анализа. View more
Cookies settings
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Кои сме ние

Нашата уеб страница е: https://skylab.bg

А.   Въведение

 1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с личната ви информация.
 2. Съгласието за използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:
 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферала, продължителността на посещението, изгледите на страниците и навигационните пътеки към уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, например вашия имейл уебсайт.
 4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. Например вашето име, снимки на профили, пол, рожден ден, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта.
 5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и / или бюлетини.
 6. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате или транзакция, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.
 8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение да я публикуваме в интернет.
 9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

В. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:
 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас
 3. Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт
 4. Изпращаме ви стоки, закупени чрез нашия уебсайт
 5. Доставка на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
 6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събиране на плащания от вас.
 7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения
 8. Изпращане на имейл известия, които сте поискали специално.
 9. Изпращаме ви нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 10. Изпращаме ви маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес.
 11. Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители.
 12. Справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с нашия уебсайт
 13. Запазване на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами.
 14. Проверка на спазването на условията и реда, регулиращи използването на нашия уебсайт.
 15. Други приложения.
 • Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.
 • Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.
 • Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за техния директен маркетинг или на която и да е трета страна.

Г. Разгласяване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация: 1. доколкото ни се изисква от закона по закон; 2. във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства; 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на риска); 4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и 5. на всяко лице, за което ние основателно вярваме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация. С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Д. Международни трансфери на данни

1. Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с настоящата политика. 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия. 3. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или предоставяте за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна, чрез интернет, по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други лица. 4. Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел Д.

Е. Запазване на лична информация

1. В този раздел Е са изложени нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация. 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, не се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели. 3. Независимо от другите разпоредби на настоящия раздел Е, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: а. до степента, в която се изисква от нас по закон; б. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; и в. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

Ж. Сигурност на личните ви данни

1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личната ви информация. 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри. 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от технология за криптиране. 4. Признавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. 5. Вие носите отговорност за запазване на поверителна паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; по никакъв повод няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влизате в нашия уебсайт).

З. Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

И. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното: 1. плащането на такса 2. предоставянето на подходящи доказателства за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено приемаме фотокопие на вашия паспорт, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на сметката за комунални услуги, показваща данни които удостоверяват вашата самоличност). Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели (това става като изпратите електронно съобщение до нашия имейл адрес от имейл адреса с който сте регистрирани в нашата уеб страница). На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Й. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките за поверителност, информацията и практиките на трети страни.

К. Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни дали личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Л. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки, или „временни“ бисквитки: постоянната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената й дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; временната бисквитка, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките. Ние използваме само временни бисквитки (за сесия) / постоянни бисквитки на нашия уебсайт. 1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу: а. използваме Google Analytics,Adwords и Facebook Pixel на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител, посещава уебсайта / проследяват потребители, докато навигират в уебсайта / дават възможност за използване на кошница за пазаруване в уебсайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализиране на използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализиране на уебсайта за всеки потребител / целеви реклами, които могат да бъдат от особен интерес за конкретни потребители / описване на цел (и); 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например: а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“; б. в Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметка „Приемане на бисквитки от сайтове“; и в. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтове от настройка на всякакви данни “В заглавието„ Бисквитки “. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. 3. Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър – например: а. в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файлове с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835); б. в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за история“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и в. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитки и друг сайт и плъгин данни “, преди да кликнете върху„ Изчистване на данните за сърфиране “. 4. Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Последна актуализация: 18.11.2022 г.
Save settings